Fibonacci 2048

Verneplan II for vassdrag
Verneplan II for vassdrag er den andre av fire verneplaner for vassdrag. Sperstadutvalget, som også utredet den første verneplanen, fortsatte dette arbeidet. Dette resulterte i at Stortinget i 1980 vedtok varig vern av 51 nye vassdragsobjekter og at 133 vassdrag ble vernet midlertidig fram til 1985 sammen med de 51 fra «Verneplan I».

Dette er et utdrag av artikkelen Verneplan II for vassdrag til den frie encyklopedien Wikipedia. På Wikipedia finnes det en liste over forfatterne.
På no.wikipedia.org ble artikkelen Verneplan II for vassdrag lastet 19 ganger i løpet av de siste 30 dagene. (pr.: 25.12.2013)
Bilder om Verneplan II for vassdrag
Forhåndsvisning:
Original:
Søkeresultat hos Google og Bing
1
>30
1
Verneplan for vassdrag - Norges vassdrags- og energidirektorat
8. apr 2011 ... Stortinget vedtok Verneplan for vassdrag i 1973, 1980, 1986, 1993, 2005 og 2009. (Verneplan I, II, III, IV, supplering og avsluttende supplering).
www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/verneplan/
2
>30
2
Verneplan II for vassdrag - Wikipedia
Verneplan II for vassdrag er den andre av fire verneplaner for vassdrag. Sperstadutvalget, som også utredet den første verneplanen, fortsatte dette arbeidet.
no.wikipedia.org/wiki/Verneplan_II_for_vassdrag
3
>30
3
Verneplan for vassdrag - Wikipedia
Verneplan for vassdrag er en verneplan hvor det er lagt vekt på å ta vare på et ... I et vassdrag som er vernet kan det ikke gis tillatelse til en konsesjonspliktig ... Verneplan I for vassdrag · Verneplan II for vassdrag · Verneplan III for vassdrag ...
no.wikipedia.org/wiki/Verneplan_for_vassdrag
4
>30
4
verneplan for vassdrag – Store norske leksikon
Verneplan II inneholdt bl.a. de 35 vassdragene i verneplan I som ble utsatt. Stortinget behandlet verneplanen i 1980. Her ble i alt 51 vassdrag varig vernet, men ...
snl.no/verneplan_for_vassdrag
5
>30
5
Vernede vassdrag - regjeringen.no
10. nov 1994 ... 6. april 1973, om Verneplan I for vassdrag,; 30. oktober 1980, om Verneplan II for vassdrag,; 19. juni 1986, om Verneplan III for vassdrag, ...
www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/1994/t-1078-vernede-vassdrag.html?id=425432
6
>30
6
2 Verneplan for vassdrag - regjeringen.no
2 Verneplan for vassdragStortinget tok allerede i 1960 opp spørsmålet om å utarbeide en landsplan for vern av vassdrag mot kraftutbygging. Bakgrunnen var et ...
www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stprp/20032004/stprp-nr-75-2003-2004-/2.html?id=209494
7
>30
7
23.2 Vern av vassdrag... - regjeringen.no
Verneplan II omfattet de vassdragene som ble utsatt i forbindelse med Verneplan I med tillegg av en del nye. Ved Stortingets vedtak 30. oktober 1980 ble 54 ...
www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/NOU-er/1994/nou-1994-12/25/2.html?id=333950
8
>30
8
Verneplan for vassdrag - Vannportalen
Verneplan for vassdrag. Sylvia Smith-Meyer. Senioringeniør. NVE, Skred og vassdragsavdelingen. Gammel arv og nye muligheter ...
www.vannportalen.no/SylviaSmithMeyerNVE_Verneplanen_for_vassdrag_8MW06.pdf.file
9
>30
9
Verneplan for vassdrag - Energifakta
Etter utvalgets anbefaling vedtok Stortinget i 1980 (Verneplan II) vern av 51 nye vassdragsobjekter, og at 133 vassdrag ble vernet midlertidig sammen med de ...
www.energifakta.no/documents/vannkraft/Miljo/Verneplan.htm
10
>30
10
Verneplan I-IV for vassdrag - LVK
6. april 1973: Verneplan I for vassdrag. 30. oktober 1980: Verneplan II for vassdrag. 19. juni 1986: Verneplan III for vassdrag. 1. april 1993: Verneplan IV for ...
www.lundogco.no/no/LVK/Innhold/Lover-og-regler1/Forskrift-om-rikspolitiske-retningslinjer-for-vernede-vassdrag-/
Søkeresultat for "Verneplan II for vassdrag"
Google: ca. 13.400
Verneplan II for vassdrag i vitenskapen
Verneplan for vassdrag - Energifakta
Dette er verneplanene for vassdrag (I-IV) og Samla Plan. ... Etter utvalgets anbefaling vedtok Stortinget i 1980 (Verneplan II) vern av 51 nye ... Til forskjell fra de to foregående verneplanene, ble nå universitetene trukket sterkt inn i bildet.
[PDF]kqntåktutvalget før vassdragsreguleringer, universitetet i oslo - NVE
UNIVERSITETET I OSLO. Kjell Dalviken ... Stortinget behandlet i april l973 verneplan for vassdrag. Ved ... I tilknytning til Verneplan II ble det foretatt en befaring.
[PDF]KONTAKTUTVÅLGET FOR VÅSSDRÅGSREGULERENGER ... - NVE
Stortinget behandlet i april 1973 verneplan for vassdrag. ... Styringsgruppen består av en representant fra hvert av landets universitet .... II. GENERELL BESKRIVELSE AV OMRÅDE'I'. Sjåvatnområdet ligger i kommunene Hjartdal, Notodden og ...
[PDF]KONTAKT UTVALGET FOR VÅSSDRAGSR EGULERINGER ... - NVE
Stortinget behandlet i april 1973 verneplan for vassdrag. ... Styringsgruppen består av en representant fra hvert av landets universitet .... II . OMRÅDEBESKRIVELSE l. Toyografi, elver og innsjøer. Lifjellområdet ligger i kommunene Seljord, Bø, ...
[PDF]kontaktutvalget for vassdrågsreguleringer, universitetet i oslo - NVE
Stortinget behandlet i april 1.973 verneplan for vassdrag. behandlingen ble ... Styringsgruppen består av en representant fra hvert av landets universitet samt en ..... Den nederste stasjonen er omgitt av lyngfuruskog, mens Jora II er omgitt av ...
[PDF]det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer ... - NVE
For tiden pågår arbeidet med Verneplanen for vassdrag. Det er ventet at ... II 2 Grimsa . .... Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum, Zoologisk avdeling. (1 .l.
Ornitologiske befaringer i Verneplan I/II-vassdrag i Troms og ...
2. mar 2011 ... Ornitologiske befaringer i Verneplan I/II-vassdrag i Troms og Finnmark ... Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet ...
[PDF]Verneplan IV Ferskvannsundersøkelser i vassdrag i midtre ... - NINA
er utført som et ledd i Verneplan IV hvor i alt 40 vassdrag. Nordland fylke ...... Kalsium. Magnes. Natrium. Kalium. Alkalitet. Klorid. Sulfat. S/cm. S/cm m II m II m / I m /I e /I ...... vedfagsoppgave i fysisk geografi, Universitetet i Oslo. Økland, J. 1983 ...
[PDF]Verneplan IV Ferskvannsbefaringer i 13 vassdrag i Oppland ... - NINA
'1 Oppland og Hedmark er 17 vassdrag aktuelle i Verneplan 1V- .... Kartbladene Torsvatnet 1319 II og Tafjord 1319 III (M 711- serien). ...... Universitetet i Oslo.
[PDF]OVERSIKT OVER FUGLEFAUNAEN OG DE ... - DiVA Portal
OG DE ORNITOLOGISKE VERNEINTERESSENE. I TRØNDERSKE VERNEPLAN IV-VASSDRAG. Per Gustav Thingstad. UNIVERSITETET I TRONDHEIM.
Bøker om begrepet Verneplan II for vassdrag
Kongeriget Norges ... ordentlige Storthings forhandlinger in ...
Kongeriget Norges ... ordentlige Storthings forhandlinger in ...
Norway. Stortinget, 1986
Vassdragene i kategori III vil være hovedgrunnlaget for en utvelgelse av de vassdrag som skal behandles i Verneplan IV. Det vil også kunne finnes verneverdige vassdrag som har prosjekter i Samlet Plan kategori II. 7. I tilknytning til det videre ...
Miljøstatistikk: Environmental statistics
Miljøstatistikk: Environmental statistics
Norway. Statistisk sentralbyrå, 1988
Senere er det kommet til 2 nye verneplaner (Verneplan II og Verneplan III). Vassdrag med et samlet kraftpotensiale på 21 TWh er nå undergitt varig vern. Vern av ytterligere vassdrag vil.bli behandlet i forbindelse med Verneplan IV, og vil bli ...
Underveis--mot nye tider
Underveis--mot nye tider
Ingrid Semmingsen, 1981
Fortsatte krav om en verneplan for vassdrag førte til verneplanen av 1971, og verneplan II av 1976. Planene tok utgangspunkt i prognosene for kraftbehovet, og ikke vassdragenes verneinteresulempe ved naturinngrep er et akseptert prinsipp i ...
Rivers of Europe
Rivers of Europe
Klement Tockner, Urs Uehlinger, Christopher T. Robinson, 2009
Rapport om vassdrag som bør vernes mot kraftutbygging. Bergen. 203 pp. Passed by Parliament (Verneplan I) in 1973. ... II. 2, Publishing house of the AS USSR, Moscow, pp. 38–153. Kulikov, V.S. (ed). 1995. Natural and Cultural Heritage of ...
Interesse for Google-søket


Blogger om begrepet
Verneplan II for vassdrag
Samlet plan for vassdrag – Store norske leksikon
Samlet plan for vassdrag, en plan for kategorisering av ulike vassdrag med henblikk på kraftutbygging. Den angir en rekkefølge for eventuell utbygging av vannkraftprosjekter, der prosjekter med lav konfliktgrad og størst lønnsomhet settes øverst, mens konfliktfylte og/eller lite lønnsomme prosjekter kommer nederst. Bakgrunnen for Samlet plan var de sterke konfliktene om vannkraftutbyggingen som toppet seg med Alta-saken i slutten av 1970-årene.
snl.no/Samlet_plan_for_vassdrag
De viktigste begivenhetene i historien om norsk friluftsliv | Djiihaa
Fridtjof Nansens ferd over Grønland i 1888 er en av de aller største milepælene i norsk friluftsliv. Roald Amundsen plantet det norske flagg på Sydpolen i 1911, og ble dermed det første mennesket som nådde verdens mest avsidesliggende sted.
www.djiihaa.com/?p=1187
Vern om den unike naturen langsmed kyst og fjordar! | Naturopplevelser for livet
blogg.turistforeningen.no/naturforvaltning/vern-om-den-unike-naturen-langsmed-kyst-og-fjordar/
NSR | Husk samiske rettigheter ved kraftutbygging i Musken
Bilde av bygda Musken. Foto: Helge Høifødt, wikimedia commons.
nsr.no/1303/husk-samiske-rettigheter-ved-kraftutbygging-i-musken
Klagen er forkastet - Norge - NRK Nyheter
Miljøvernministeren forkaster klage og sier ja til større rørledning i Hattebergvassraget.
www.nrk.no/nyheter/norge/1.2852850
Naturvern er som fred : KULTURVERK
www.kulturverk.com/2011/12/05/naturvern-er-som-fred/
- Stordalen har større lommebok enn hode - Venstre - Dagbladet.no
NETTMØTE 14:00: Lars Sponheim (V) angriper miljømilliardæren etter giftbrosjyren. Send spørsmål nå!
www.dagbladet.no/nyheter/2007/09/06/511205.html
CV | gallerihovas
Arbeidserfaring2012- dd, Organisajonssekretær, Norsk Fyrhistorisk Forening Redaktør foreningens hjemmesider Representasjon av foreningen i ulike råd/arbeidsgrupper Administrasjon av medlemsregistrer, o.a. 2012- dd, Prosjektleder (engasjement), Norges kulturvernforbund Utarbeide prosjektbeskrivelse, produsere forprosjekt og legge til rette for en ny publikasjonsserie om kulturvern Besørge søknader om ekstern finansiering Fremleggelse/presentasjon av prosjektet i ulike fora2010 - 2011, Antikvar/saksbehandler…
gallerihovas.wordpress.com/2012/05/16/cv/
12